Medicalmasterclass.ai is een onafhankelijk samenwerkingsorgaan op het gebied van gezondheidsondersteunende diensten. Zij organiseert periodieke bij- en nascholingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Niets uit de openbare of verstrekte informatie of gebruikte materialen mag zonder toestemming gebruikt worden door andere personen dan de deelnemers en docenten ten behoeve van de masterclass noch voor andere doeleinden worden ingezet, zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen.

Artikel 1. Definities

1.1 E-learning: Leermateriaal dat beschikbaar komt na aankoop op het e-learning portaal van MedicalMasterclass.ai.

1.2 Fysiek evenement: Een evenement waarbij fysieke aanwezigheid vereist is.

1.3 Deelnemer: Eenieder die via aankoop van een kaartje op de website van Medicalmasterclass.ai of door verkrijgen van een vrijkaart een fysiek evenement van Medicalmasterclass.ai bij woont.

1.4 E-learning deelnemer: Eenieder die via een aankoop of door verkrijgen van een vrijkaart e-learnings volgt op de website van MedicalMasterclass.ai voorts genoemd als e-learning deelnemer.

1.5 Klant: Elke deelnemer of e-learning deelnemer

1.6 MedicalMasterclass.ai: MedicalMasterclass.ai VoF gevestigd te Vingerhoedskruid 38 1112 NP te Diemen KvK nummer: 82266808, Vestigingsnnummer: 000048513326,  en zijn vertegenwoordigers zullen voorts genoemd worden als MedicalMasterclass.ai.

1.7 MedicalMasterclass.ai vertegenwoordigers: Eenieder die namens MedicalMasterclass.ai betaald of onbetaald naar voren treedt. Dit zijn onder andere maar is niet beperkt tot:  presentaties geven tijdens fysieke evenementen, ontwikkelen van presentaties, ontwikkelen van e-learnings, ondersteunen bij de organisatie van evenementen. 

1.8 Website: de website van MedicalMasterclass.ai; medicalmasterclass.ai

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen elke klant en MedicalMasterclass.ai en op alle werkzaamheden die MedicalMasterclass.ai in opdracht van de klant uitvoert. 

2.2. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant online ter beschikking gesteld.

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail van MedicalMasterclass.ai zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van MedicalMasterclass.ai wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door MedicalMasterclass.ai vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6. Indien MedicalMasterclass.ai niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MedicalMasterclass.ai in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.7. MedicalMasterclass.ai  heeft het recht gedurende de overeenkomst deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3. Prijzen en kortingen

3.1. De prijs die de klant moet betalen is bekend of is vooraf overeengekomen en wordt vooraf voldaan door de klant

3.2. Het staat MedicalMasterclass.ai vrij om prijzen van haar producten aan te passen. 

3.3. Het staat MedicalMasterclass.ai vrij om prijzen van haar abonnementsproducten tussentijds aan te passen. Hierdoor kan het zijn dat de termijnbedragen van de klant wijzigen.

3.4. MedicalMasterclass.ai is in het kader van de kleineondernemersregeling (KOR) vrijgesteld voor het betalen van BTW. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

3.5 Early bird korting: Early bird korting wordt gegeven op de discretie van MedicalMasterclass.ai. De early bird korting is vrijblijvend en hieraan kunnen geen verplichtingen of rechten aan worden ontleend vanuit MedicalMasterclass.ai.

3.6 Studentenkorting: Om gebruik te kunnen maken van de studentenkorting voor de door MedicalMasterclass.ai georganiseerde fysieke evenementen en e-learnings dient de klant ten tijde van deelname ingeschreven te staan als bachelor of master student aan een NVAO erkende universiteit. Voor de studentenkorting dient de klant deelnemer een studentnummer op te geven bij aankoop, dit studentennummer wordt gecontroleerd bij fysieke evenementen door middel van het tonen van een geldige studentenkaart voor het desbetreffende academische jaar. Studentenkorting wordt gegeven op de discretie van MedicalMasterclass.ai en kan zonder opgaaf van redenen worden ingetrokken wanneer MedicalMasterclass.ai stelt dat de klant geen student is en dus niet in aanmerking komt voor de korting. Het oordeel van MedicalMasterclass.ai omtrent intrekken van studentenkorting is onherroepelijk. Kaarten gekocht met studentenkorting zijn achtergestelde kaarten, indien door COVID of door COVID gerelateerd overheids maatregelingen of door een te veel verkochte kaarten minder deelnemers aanwezig kunnen zijn bij een fysiek evenement heeft MedicalMasterclass.ai het recht als eerste de kaarten verkregen met studentenkorting te annuleren. De studentenkorting is vrijblijvend en hieraan kunnen geen verplichtingen of rechten aan worden ontleend vanuit MedicalMasterclass.ai. 

Artikel 4. Restitutie en annulering

4.1. Restitutie voor de deelnemer is mogelijk zonder opgave van reden voor een fysiek evenement wanneer geannuleerd wordt binnen 14 dagen na aankoop en ten minste 14 dagen voor aanvang van het eerste contactmoment van het fysieke evenement. Voor afname van e-learning contracten is geen restitutie mogelijk. Voor annuleringen die niet in de bovenbeschreven tijdsbestek zijn gedaan is restitutie niet mogelijk en dient het volledige bedrag betaald te worden.

4.2 Covid clausule: Rondom de fysieke evenementen zullen wij de adviezen van het RIVM overnemen. Hierdoor kan het verplicht zijn om bij deelname in het bezit te zijn van een corona test of vaccinatie bewijs. Indien door overheidsmaatregelen, bijvoorbeeld COVID preventieve maatregelen zoals een lock-down, het fysieke evenement niet kan plaatsvinden zal in eerste instantie door MedicalMasterclass.ai een vervangende datum voor het fysieke evenement georganiseerd worden. 

4.2.a. Bij afgelasting wordt voor het resterende gedeelte van het fysieke evenement proportioneel naar het aantal gemiste uren het aankoopbedrag gerestitueerd.

4.2.b. Bij ziekte van de deelnemer wordt de gekochte kaart omgezet naar een kaart voor de eerstvolgende masterclass.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. MedicalMasterclass.ai is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade, zowel materieel als immaterieel, dat opgedaan wordt tijdens een van haar evenementen of e-learnings. 

5.2. MedicalMasterclass.ai kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;

5.3. MedicalMasterclass.ai is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat MedicalMasterclass.ai  is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.4. MedicalMasterclass.ai is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

5.5. MedicalMasterclass.ai is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van de klant en is niet aansprakelijk voor ongelukken. 

5.6. MedicalMasterclass.ai  stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen die door de klant en/of derden, zijn toegebracht en/of veroorzaakt.

5.7. De klant wordt geacht tijdens de gehele opdracht een aansprakelijkheidsverzekering (voor particulieren) te hebben afgesloten, zodat te allen tijde schade aan eigendommen van MedicalMasterclass.ai en de door MedicalMasterclass.ai ingeschakelde derden welke door de klant en/of het kind zijn toegebracht, aan MedicalMasterclass.ai worden vergoed. De klant is aansprakelijk voor de schade die door hem/haar, de volwassene en/of  het kind tijdens de activiteit is aangericht.

5.8. MedicalMasterclass.ai is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.9. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van MedicalMasterclass.ai. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering

Artikel 6. Overmacht

6.1. In geval van overmacht is MedicalMasterclass.ai niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover de Knutselkantine als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

6.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: brand, wateroverlast, bliksem, stroom- en internetstoring, rellen, weersinvloeden, diefstal, verkeersstoringen en ziekte van de natuurlijke persoon die namens MedicalMasterclass.ai de overeenkomst uitvoert.

Artikel 7. Wijzigingen

7.1. MedicalMasterclass.ai heeft het recht om noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen en/of bij onvoldoende belangstelling de betreffende activiteit te annuleren. Voorbeelden hiervan zijn andere docenten/begeleiders in te schakelen, of het wijzigen van de locatie. In het bijzonder als dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1. MedicalMasterclass.ai is houder van het intellectuele eigendom van al het materiaal gedeeld tijdens fysieke evenementen, e-learnings, en elk ander materiaal op de website. Delen hiervan is niet toegestaan tenzij er expliciet schriftelijke toestemming is gegeven door MedicalMasterclass.ai. 

8.2. De klant vrijwaart MedicalMasterclass.ai voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 9. Accreditatie

9.1. MedicalMasterclass.ai vraagt per masterclass/event ABAN accreditatie aan. Door wijzigingen in het programma kunnen de toegekende ABAN accreditatie punten afwijken. 

9.2. Accreditatie voor andere beroepsorganisaties kan worden aangevraagd via het programma-secretariaat, bereikbaar via masterclass@smarthealth.nl.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1. Op elke overeenkomst tussen MedicalMasterclass.ai en de klant is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en MedicalMasterclass.ai worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar MedicalMasterclass.ai gevestigd is. Indien MedicalMasterclass.ai een beroep doet op deze bepaling, dan heeft de klant zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.